נתיבי מים            

קורס במדעי המים - תואר ראשון בלימודי קיימות במרכז הבין תחומי בהרצליה החל משנת 2014מטרת הקורס: 
להקנות לסטודנט הכרה בסיסית של משק המים בישראל מהיבטיו השונים. הקורס יקנה לסטודנט הכרות על דרך פעולתו וניהולו של משק המים על שחקניו השונים, על שיקולי קיימות במשק המים, על בעיותיו העיקריות ועל התהליכים שהוא עובר בהסתמך גם על ניסיון מעשי של המרצה בניהול משק המים הישראלי.

תיאור הקורס: 
בחלקו הראשון ילמדו הנתונים הבסיסיים של מקורות המים בישראל, של השימושים השונים במים לצרכים בסיסיים ולקידום צרכים לאומיים. בעיית המחסור תועלה בראיה הלאומית, האזורית והבינלאומית. ילמד כיצד השפיעו נתונים אלה על עיצוב העקרונות החוקיים, התשתיות הפיזיות והעקרונות הארגוניים של משק המים.
בחלקו השני תלמד מדיניות הניהול של המים ועל המשברים שעבר ועובר משק המים בישראל והתהליכים שעבר עד להעמדתו על בסיס בר קיימא. מהם יעדי משק המים והפעולות הנעשות לצורך השגת יעדים אלה, הן בהיבט הכמותי, האיכותי והארגוני.
בחלקו השלישי יועברו ההמלצות של החוק הבינלאומי לניהול משאבי מים ופרק המים בהסכמי השלום הקבועים בין ישראל לירדן, והזמני בין ישראל והרשות הפלשתינאית.

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:
1. מקורות המים בישראל. השונות ההידרולוגית הטבעית. השפעת התחממות כדור הארץ על מקורות המים. מקורות המים כמערכת אקולוגית.
2. צריכת המים בישראל. הצורך הקיומי למים. שימוש במים לקידום אינטרסים לאומיים – החקלאות בישראל והשינויים החלים בה, מים לצרכי טבע, השפעת גידול האוכלוסייה צרכיה ופריסתה.    
3. עקרונות ניהול משק המים בישראל. תשתיות חוקיות – קובץ חוקי המים. תשתיות פיזיות – מערכת המים הארצית. תשתיות ארגוניות של משק המים בישראל. 
4. בעיית המחסור במים וסיבותיו בישראל ובאזור על רקע התמונה העולמית. מאזני מים אזוריים וחומרתו של המחסור במים. הצורך בפתרונות אזוריים לתוספות מים.
5. שינוי מדיניות ניהול משק המים בישראל והעמדתו על עקרונות ברי קיימא. שימוש בכלים כלכליים בניהול משק המים. השינויים הארגוניים במשק המים העירוני והכפרי.  
6. מקורות מים חדשים: התפלת מים, מיחזור שפכים, תפיסת מי שיטפונות
7. מקורות מים נוספים: ייעול השימוש במים בבית, בעיר, בחקלאות ובתעשייה.
8. תפקיד האוגר במאגרי המים הטבעיים לוויסות בין שנים גשומות ושנים שחונות ואבטחת אמינות אספקת המים.  
9. איכות המים סטנדרטים לאיכות מים לשתיה ולהשקייה. ועדת עדין, תקנות ענבר. 
10. איכות מים – זיהום מקורות המים כתוצאה מפעילות אנושית. בעיות זיהום מקורות המים והקרקע – זיהום נקודתי וזיהום מבוזר. מדיניות הטיפול בגופי זיהום של מקורות המים. מערך ארגוני לאכיפה כנגד מזהמים והתקנות הנילוות. טכנולוגיות ושיטות טיפול במים.
11. איכות מים – המלחת מקורות המים בישראל. מאזן המלח והגורמים להמלחת מקורות המים. תהליכים טבעיים המונעים הצטברות מלח. ההתמודדות עם הבעיה בישראל.
12. אבטחת מים בשעות משבר באספקת מים. תרחישים למשבר במערכות המים. ארגון משק המים למניעת משברים באספקת מים וההערכות לאספקת מים בעת משבר.
13. ועדות חקירה לבדיקת משברים במשק המים – ועדת מגן, ועדת ביין, המסקנות וההמלצות ויישומן.
14. תאגוד משקי המים והביוב ברשויות המקומיות. שיפור שרותי אספקת המים לתושבים.  
15. טכנולוגיות מים. שוק המים העולמי. החלטות הממשלה והפעולות לקידום טכנולוגיות המים בישראל. 
16. חוקי מים בינלאומיים לניהול משותף של מקורות מים בינלאומיים . עקרונות החוק הבינלאומי. 
17. פרק המים בהסכמי השלום, ישראל – רשות פלשתינאית, ישראל- ירדן, עקרונות ויישום.

ביבליוגרפיה:
- משאבי המים בישראל, חיים גבירצמן, הוצאת יד בן צבי,2002
- הסביבה בישראל, אלון טל, הוצאת הקבוץ המאוחד, 2006
- יסודות בכימיה של המים למהנדסי סביבה ואנשי תהליך, אורי להב, ליאת בירנהק, סיון קלס, הוצאת הטכניון, 2010 
- התפלת מים ויישומה בישראל, דניאל הופמן, רשות המים והביוב הממשלתית, 2011
- ספר הכנרת, משה גופן, גל יצחקי, הוצאת משרד הבטחון ומינהלת הכנרת, 1992
- משק המים בישראל, יואב כסלו, הוצאת מרכז טאוב, 2011
- Treated Wastewater in Agriculture, Guy Levi, Pinchas fine, Asher Bar-Tal, Wiley 

חומר עזר
אתר רשות המים והביוב  www.water.gov.il  
       חוק המים 1959
       חוק תאגידי מים וביוב 2001
       כללי ותקנות המים
       תכנית האב למשק המים  - מסמך מדיניות 2012 מהדורה 4 סופית

אתר משרד החקלאות ופתוח הכפר  www.moag.gov.il   
       חוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות 1957

אתר משרד הגנת הסביבה www.sviva.gov.il  
חוקים ותקנות
החלטות ממשלה

אתר משרד הבריאות www.health.gov.il  
תקנות בריאות העם (איכות תברואית למי שתיה) 2013 
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 2010

הסכם השלום ישראל ירדן פרק המים
הסכם השלום ישראל הרשות הפלשתינאית (הסכם ביניים) פרק המים 

 

 • דף הבית
  • פרופיל מייסדים
   • כותרת ייעוץ פרוייקטים
    • תאור פרוייקטים
     • צור קשר
      • כותרת סיורים
       • מגוון הסיורים
        • צוות הדרכה
         • סיורים אחרונים
          • פעילויות אקדמיות
           • טופס הזמנת סיור
            • מכירת ספרים מקצועיים
             • כתבו עלינו
              דף הבית | הצוות המובילייעוץ ופרוייקטיםצור קשר | קישורים |
               כל הזכויות שמורות ל - RTS נתיבי מים בע"מ, קיבוץ גשור, רמת הגולן 12942, ישראל. טל': 972-4-6764083, פקס: 972-4-6764061, נייד: 972-50-5369996    Tivonet